News Ticker

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

ใกล้สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครแล้วนะคะ วันสุดท้ายคือวันที่ วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นี้แล้วค่ะสำหรับการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562

[Download] ระเบียบการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วย

[Download] การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วย

กำหนดวันสอบ

 • ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ

 • ศูนย์สอบภาคเหนือ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ณ โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ศูนย์สอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ศูนย์สอบภาคกลาง ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • ศูนย์สอบภาคใต้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสอบประเภทบุคคล พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครประเภทบุคคลและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 2. ในกรณีที่มีความประสงค์จะสมัครประเภททีม ให้สมัครประเภททีมโดยกรอกรหัสประจำตัว ผู้สมัคร 4 คน พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครประเภททีม
 3. ชำระค่าสมัครคนละ 200 บาท โดย ชำระผ่านธนาคาร หรือชำระทาง ATM หรือชำระผ่าน Internet banking (ในกรณีที่มีผู้สมัครหลายคนสามารถชำระเงินรวมได้) ธนาคาร กรุงไทย สาขา สี่แยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี 719 – 0 – 61002 – 2 ชื่อบัญชี กลุ่มคณิตศาสตร์ ร.ร. สิรินธรราชวิทยาลัย ประเภท ออมทรัพย์
 4. ส่งใบสมัครประเภทบุคคล ใบสมัครประเภททีม (ในกรณีสมัครประเภททีม) พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สมัครสอบ) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ตำบล สนามจันทร์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ****หมายเหตุ หากไม่ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ห้องสอบ อาคารสอบ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในบัตรประจำตัวสอบ ภายในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-250948 ต่อ 118 หรือ 087-2341200

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

    1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
    2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน
    3. ปากกา ดินสอ 2B


สั่งซื้อหนังสือ

ท่านประสงค์จะสั่งหนังสือเฉลยคณิตศาสตร์เล่มใด(เล่มละ 100 บาท ค่าส่ง 50 บาท) กรุณาเลือกจำนวน
หากท่านประสงค์สั่งเป็นหนังสือชุด ตั้งแต่ครั้งที่ 10 – 16 ( รวม 700 บาท ค่าส่ง 60 รวม 760)
หนังสือเฉลยการสอบ เล่มที่ 3 ถึง เล่มที่ 9 (หมด)

สั่งเป็นหนังสือชุด เล่มที่ 10 – 16 รวม 700 บาท (ค่าจัดส่งโดยKerry 60 บาท รวม 760 บาท)

ขั้นตอนการสั่งหนังสือ

 1. สั่งหนังสือตาม link ที่แนบ
 2. เขียนชื่อผู้สั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงินมายังบัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 7190758054 ชื่อบัญชี นายศิวาพัชร ทองราช นายพงค์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ น.ส.อมรพันธ์ มากมีทรัพย์ โอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ mathpsc8@gmail.com มีข้อสงสัยซักถามได้ที่เบอร์ 0872341200

*** หมายเหตุ โรงเรียนจะจัดส่งหนังสือ เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินทาง Email : mathpsc8@gmail.com เท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://math-contest.psc.ac.th/index.php

Leave a Reply

%d bloggers like this: