News Ticker

แบบทดสอบ IQ EQ และสุขภาพจิต จากกรมสุขภาพจิต

หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสติปัญญา การเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ดิฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นที่นี่ค่ะ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สถาบันแห่งนี้นอกจากมีข้อมูลให้ศึกษาแล้วยังให้บริการคำปรึกษารวมถึงการบำบัดรักษาแก่ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาด้วยค่ะ ในส่วนผู้ปกครองที่ไม่มีทุนทรัพย์มากนักทางสถาบันก็มีมูลนิธิช่วยเหลือด้วยนะคะ

ในเบื้องต้นหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือพัฒนาการต่าง ๆ เราอาจจะเข้าไปทำแบบทดสอบด้วยตัวเองก่อนได้ค่ะ ทางสถาบันมีบริการ แบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิตแล้วค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ด้าน IQ EQ

แบบทดสอบจากเวบของกรมสุขภาพจิต

สถาบันราชานุกูล … “ราชาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู”

สถาบันราชานุกูล เดิมมีชื่อว่า โรงพยาบาลปัญญาอ่อน  เป็นโรงพยาบาลพิเศษเฉพาะที่ตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านบำบัดรักษาแก่ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2503

ต่อมาทางโรงพยาบาลได้จัดบริการด้านการฝึกอบรม โดยเริ่มมีห้องเรียนในปีแรกเพียงห้องเดียว  กั้นแบ่งออกจากตึกนอนของคนไข้ส่วนหนึ่ง นำมาใช้บริการนี้และมีพยาบาลช่วยกันสอนในระยะแรก เนื่องจากยังไม่มีตำแหน่งครู หลักการสอนในชั้นเรียนก็เพียงเพื่อตรึงนักเรียนให้รู้จักสิ่งรอบๆ ตัวเองและให้มีกิจกรรมทำเท่านั้น  อีก 2 ปี ต่อมาโรงเรียนขยายเป็น 3 ห้องเรียน ซึ่งขณะนั้นเริ่มมีครูอาชีวะ และครู ป.กศ. เข้ามาร่วมสอนแต่บางห้องก็ยังใช้พยาบาลช่วยทำการสอนอยู่  จนในปี 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯเยือนประเทศมาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  เพื่อสร้างโรงเรียนสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาขึ้น ให้รู้จักช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สามารถปรับตัวและเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมถึงการสอนวิชาชีพให้ตามความถนัดของเด็กที่สามารถจะเรียนรู้ได้ นับเป็นต้นแบบโรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งแรกในประเทศไทย และพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนราชานุกูล”   โดยมีห้องเรียน 10 ห้อง  มีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย และต่อมาจึงได้งบประมาณพัฒนาสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง  ทำให้การเรียนการสอนสมบูรณ์ขึ้น ตั้งแต่นั้นมากิจการของโรงเรียนได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งศึกษาดูงานของนิสิตนักศึกษา แพทย์ พยาบาลและครู 

ในเวลาต่อมา…โรงพยาบาลปัญญาอ่อนจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อ   “โรงพยาบาลราชานุกูล” เช่นเดียวกับชื่อของโรงเรียน ซึ่งได้มีพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่  22 เมษายน พ.ศ. 2522  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง นำมาซึ่งความปลาบปลื้มต่อผู้ป่วย และญาติพี่น้อง ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลฯ โดยทั่วหน้า  

ข้อมูลจาก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

เว็บไซต์ https://th.rajanukul.go.th

ภาพหน้าปกโดย karelinlestrange จาก Pixabay

Leave a Reply

%d bloggers like this: