News Ticker

กิจกรรม “หมอดูใจ ไขความสุข”

ขอเชิญชวนเรียนรู้ เข้าใจจิตใจตนเอง กับกิจกรรม :
❤ หมอดูใจ ไขความสุข ❤

ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

กระบวนการเรียนรู้ความจริงของชีวิต จิตใจ ผ่านการ์ดเข้าถึงใจ ๑ : ๑ โดยกระบวนการมุ่งเรียนรู้ ทำความเข้าใจ จากเรื่องที่ทำให้จิตใจไม่สบาย โดยเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จะทำให้จิตใจของผู้เข้าร่วม มีความสบาย เกิดความปลอดโปร่งมากขึ้นได้ทันที เพราะจิตเกิดปัญญา เข้าใจจิตใจตนเองมากขึ้น เห็นความจริงของชีวิตอันถูกตรง  

กระบวนการเรียนรู้นี้ จะมีอาสาที่ผ่านการอบรมเพื่อเป็นหมอดูใจ มานำกระบวนการสนทนาเรียนรู้ลงไปภายในจิตใจ เปรียบเป็นกัลยาณมิตร ผู้แนะนำ ชี้ทาง แต่ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นผู้เรียนรู้ลงไปในจิตใจของตนเอง จนเกิดความเข้าใจโลกและชีวิตตามที่เป็นจริง จิตมีสัมมาทิฏฐิ มีมุมมองที่ถูกตรง เกิดผลเป็นความอิสระ สบายใจในที่สุด พร้อมที่จะทำหน้าที่ในโลก ด้วยความสุขต่อไป
ชั้น ๒ บริเวณโถงโอวาทปาติโมกข์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

(ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า รับบัตรคิว ณ บริเวณที่จัดกิจกรรม)

เครดิต : กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: