News Ticker

เชื่อมั้ยว่าตู้แขวนผนังสวยหวานนี้ทำจากจากกล่องกระดาษ

ตู้จากกล่องกระดาษที่เห็นนี้ทำไม่ยากเลยค่ะ แค่มีกล่องกระดาษ กาวร้อน กระไกร สี กระดาษหนังสือพิมพ์ บานพับเล็กๆ …ลงทุนไม่มากแต่มีคุณค่าทางใจจริงๆ ค่ะ

 

 

เครดิต Isa’s World

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: