News Ticker

นิทานเรื่องเล่าทางสังคม

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดทำสื่อแอนิเมชั่นเพื่อใช้สอนเรื่องการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทิ้งขยะ เรื่องเกี่ยวกับสมอง การแปรงฟัน การไปตัดผม การสวัสดี การเก็บรองเท้า การรู้จักรอ และการล้างมือ นอกจากทำเป็นอนิเมชั่นแล้วยังมีอีบุ๊คให้ดาวน์โหลดไปอ่านและมีเกมน่ารัก ๆ ให้เล่นด้วยค่ะ

แต่อย่าลืมว่าไม่ควรปล่อยลูกเล่นกับจอแท็บเล็ตหรือมือถือเองคนเดียวนะคะ ผู้ปกครองควรใช้เวลากับลูกคอยให้คำแนะนำเค้าไปด้วยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: