News Ticker

ประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (มีคลังข้อสอบ)

ถ้าให้คุณแม่หลังยาวให้คะแนนหน่วยงานของรัฐ ดิฉันให้คะแนน สสวท. เต็ม 100 คะแนนสำหรับสื่อการเรียนการสอนและความรู้ที่เผยแพร่ค่ะ

สำหรับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่ ป.1-6 เลยนะคะ

ยังไงลองคลิ้กเข้ามาดูในโพสต์นะคะ มีคลังข้อสอบให้ลองทำเล่นด้วยค่ะ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2542 สสวท.จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) ในขณะนั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2545 ได้สรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2554 สสวท. ก็ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 12 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่ ขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

 

 


จุดมุ่งหมาย

  1. เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  2. เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น
  3. เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 


การสมัคร

วิชาที่รับสมัคร รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์

 


 

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ

 

วิชาวิทยาศาสตร์
ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์
ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง คณิตศาสตร์

 

application-table.png

 


 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษาที่สมัครนักเรียนชั้น ป.1 – 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
  2. มีสัญชาติไทย

 


 

กำหนดการรับสมัคร

 

วิธีการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ genius.ipst.ac.th

 

สิ่งที่นักเรียนในโครงการจะได้รับ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 1,000 คน สสวท. จะส่งเกียรติบัตร และสื่อการเรียนให้นักเรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจากการสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 ของแต่ละวิชา จำนวนชั้นละ 100 คน จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และจะได้ร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์

 


 

คลังข้อสอบ

ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2544       ประจำปี 2545      ประจำปี 2546       ประจำปี 2547     ประจำปี 2548       ประจำปี 2549     ประจำปี 2550       ประจำปี 2551     ประจำปี 2552       ประจำปี 2553     ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2544       ประจำปี 2545     ประจำปี 2546       ประจำปี 2547    ประจำปี 2548       ประจำปี 2549     ประจำปี 2550       ประจำปี 2551      ประจำปี 2552       ประจำปี 2553        ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)    ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557  (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)   ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

 

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประจำปี 2544       ประจำปี 2545    ประจำปี 2546       ประจำปี 2547   ประจำปี 2548       ประจำปี 2549    ประจำปี 2550       ประจำปี 2551    ประจำปี 2552       ประจำปี 2553     ประจำปี 2554  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2558 (เฉลยคำตอบ)       ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2544       ประจำปี 2545     ประจำปี 2546       ประจำปี 2547      ประจำปี 2548       ประจำปี 2549    ประจำปี 2550       ประจำปี 2551    ประจำปี 2552       ประจำปี 2553       ประจำปี 2554 (เฉลยคำตอบ)      ประจำปี 2555 (เฉลยคำตอบ)       ประจำปี 2556 (เฉลยคำตอบ)       ประจำปี 2557 (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2558  (เฉลยคำตอบ)     ประจำปี 2559 (เฉลยคำตอบ)

 

หมายเหตุ : เอกสารไฟล์ข้อสอบในแต่ละปี อยู่ระหว่างรอการอัปโหลด


 

 

เว็บไชต์หลักของสสวท.

ipst

www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ Call Center 0-2335-5222, 0-2392-4021 ต่อ 2201-2207

Email: genius@ipst.ac.th

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: