News Ticker

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเป็นโอกาสให้โรงเรียนได้สนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนของตนให้รู้จักคิดค้น ทดลอง สามารถแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมตามหลักการวิทยาศาสตร์ ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จึงได้จัดโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น โดยแบ่งการประกวดเป็นระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ในครั้งนี้ จะเปิดรับสมัครโครงงานเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญโรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนของท่านเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โทร. 0 2392 5951 – 7 ต่อ 1601 และโทรสาร. 0 2392 0522

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2560

Leave a Reply

%d bloggers like this: