News Ticker

ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA

สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ หนังสือ “ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานของโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน การเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่าน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำโจทย์ปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การใหให้เหตุผล และการนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหา อันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็นพลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

ดาวน์โหลด PDF

 


โครงการ PISA ประเทศไทย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110โทรศัพท์ 0 2392 4021 (ต่อ 2303)

โทรสาร  0 2382 3240

Leave a Reply

%d bloggers like this: