News Ticker

กิจกรรมพิเศษ  “Robo Club” รุ่นที่ 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จึงจัดกิจกรรมตอบรับ Thailand 4.0 ด้วยกิจกรรมพิเศษ  “Robo Club”เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์  และเซ็นเซอร์แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานได้ สามารถต่อวงจรและประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจในเฉพาะเรื่องอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

กิจกรรมพิเศษ  “Robo Club” รุ่นที่ 2 นี้ ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 10 – 15 ปี จำนวนจำกัดเพียง  18 คนเท่านั้น ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมคนละ 2,500 บาท ซึ่งเยาวชนที่เช้าร่วมกิจกรรมจะได้หุ่นยนต์ที่เป็นผลงานของตนเองกลับไปด้วย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 7971 7132 (อ.อภิญญา ซอหะซัน) และ โทร. 08 9501 3085 (ประชาสัมพันธ์)

Leave a Reply

%d bloggers like this: