News Ticker

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2561 – 2562

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2561 – 2562 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ในส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
 3. ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

 

เอกสารประกอบการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 1. ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ
 2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ) จำนวน 3 ฉบับ
 3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดีโดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
 4. สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
 7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
 8. เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
 9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
 10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 11. สำเนาผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper-based) 80 (net-based) 213 คะแนน (computer-based) หรือ IELTS เท่ากับ 6.0 พร้อมเขียนรับรองสำเนา “certified true copy” จำนวน 1 ฉบับ

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.searca.org/index.php/application-forms ทั้งนี้ หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”) หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ 

 1. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการพิจารณา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า และศูนย์ฯ จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนต่อไป
 2. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 108

 

********************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 เมษายน 2560

Leave a Reply

%d bloggers like this: