News Ticker

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์

เชิญชวนผู้ที่สนใจนำเสนอโครงการเพื่อต่อยอด โดยมีแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสื่อศิลปะสังคมเมืองภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอารมณ์” (Emotional Transitions)

July 26, 2017 // 0 Comments

ข่าวดีสำหรับผู้มีใจรักงานศิลปะ สถาบันเกอเธ่ฯ ร่วมกับสถาบัน [...]