News Ticker

ปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)

May 26, 2017 // 0 Comments

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้ค่ะ ลูกไอมาก ไอจนน่าสงสาร รักษาไปไม่นานก็เป็นอีก บางทีมีการติดเชื้อทำให้อาการทรุดลงไปอีก...เด็กเล็กป่วยยังไงก็ต้องหาหมอนะคะ ป้องกันการลุกลามจนกลายเป็นโรคปอดอักเสบค่ะ [...]